Dlulela kumxholo
  Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Ixesha lokulinda lide ngoku kuneliqhelekileyo
  Ngenxa ye-coronavirus (COVID-19), ngoku sifumana inani elikhulu lezicelo sibe sinabasebenzi abambalwa. Ukuba ukubhukisha kwakho kuqala kwiiyure ezingaphezu kweziyi-72, nceda unxibelelane nathi xa sele kusondele usuku lokungena kwakho ukuze sikwazi ukuxhasa abo bafuna uncedo ngokukhawuleza. Ukuze utshintshe okanye urhoxise ukubhukisha, yiya kwiphepha lakho lohambo okanye kwideshibhodi yombuki zindwendwe.

  Zeziphi izinto ezifaka isandla kwindlela indlu yam ebonakala ngayo xa ikhangelwa?

  Injongo ye-Airbnb yokwenza indlela yokulandelelanisa iindawo zokuhlala kusetyenziswa amanani xa zikhangelwa, kukuzama ukunceda iindwendwe zifumane eyona ndlu ifanelekayo, kuhambo lwazo nokuze incede nababuki zindwendwe bafumane iindwendwe abayifanelekelayo indlu yabo. Siye sijonge izinto ezahlukahlukeneyo ezimalunga ne-100 kwindlu nganye kwezinokuphandwa (ungakhathazeki- akunyanzelekanga ukuba uqhube kakuhle kwinto yonke ukuze ube kwindawo ephezulu).

  Uluhlu lwezona zinto sizijongayo luyimfihlo, kodwa ke nazi iindidi ezisisiseko:

  Iimfuno zondwendwe: Sijonga izinto eziphathelele undwendwe, kuquka nokuba bakhangela bephi, uhambo lwabo lwangaphambili, zeziphi izindlu abazifake kuluhlu lwabo lwendawo abazinqwenelayo, okanye abakhe bacofa kuzo, kunye nezinye izinto.

  Iinkcukacha zendlu: Siqwalasela izinto ezifana nenani lee-nkwenkwezi ezintlanu ezibekwe ziindwendwe nezibonakalisa ukwaneliseka kwazo yiloo ndawo, ixabiso, indawo apho indlu ikhoyo, ukuba iqhosha loku'velubhukishe livuliwe, sijonga nokuba umbuki zindwendwe ukhawulezisa kangakanani ukuphendula izicelo, kunye nezinye izinto ezininzi.

  Iinkcukacha zohambo: Siye sijonge ukuba zingaphi iindwendwe eziza kube zikolo hambo, sijonge nokuba lolweentsuku ezingaphi olo hambo, ikude kangakanani imini yokuzikhupha, umbuki zindwendwe unalo na ixabiso elincinane kunye elona likhulu, kunye nezinye intlobo ngeentlobo zezinto.

  ukuba ufuna iinkcukacha ezingakumbi, nazi ezinye izinto ezicacileyo:

  Ukuqonda abaphandi

  Ukuze siqonde ukuba iindwendwe ziye zavakalelwa njani ngendlu yakho xa bezikhangela indawo yokuhlala, siye sijonge iimpawu ezininzi, kodwa izinto ezimbini ezibalulekile zizi:

  • Inani lokucofa kwizindlu ezivelayo xa bekukhangelwa: Siye siyijonge njengento entle into yokuba luthi undwendwe luvule iinkcukacha zendlu evelayo xa lukhangela indawo yokuhlala ukuze lufunde okungakumbi ngayo. Ukuze siqiniseke ukuba le nto ayinamkhethe kuye nabani na okwindawo yethu, siye sibale kuphela xa undwendwe olwahlukileyo lucofa .
  • Izicelo ezifakwa kwiphepha lewebhusayithi lokubeka izindlu: Siye sijonge ukuba zingaphi izihlandlo apho iindwendwe eziye zibhukishe emva kokuba zibone indlu yakho kwiwebhusayithi. Sifumana ukuba izindlu eziphumelelayo zenza umsebenzi omhle ekuncedeni iindwendwe zenze isigqibo sokubhukisha.

  Ukuqonda izindlu

  Ezi zezinye zezinto ababuki zindwendwe abakwaziyo ukuzilawula:

  • Izinto ezithethwe ziindwendwe: Uludwe olubeka izindlu ngokulandelelana xa kukhangelwa indawo luye lujonge ukuba kutyelelwe ngokuphumelelayo kangaphi kuloo ndawo, ziye zathini iindwendwe ngaloo ndawo ibe mangaphi amanqaku aphiwe loo ndlu ziindwendwe. Nangona izinto ezintle ezithethwe ziindwendwe zibalulekile ukuze indlu iqhube kakuhle xa kukhangelwa, inani elincinane lezinto ezimbi ezithethwe ziindwendwe okanye inani le ndwendwe elikhethe ukungabhali nto, alizukuyichaphazela kangako inani lamanqaku ewafumanayo indlu yakho.
  • Ixabiso: Sifumanise ukuba ixabiso yenye yezona zinto zinkulu efaka isandla kwisigqibo seendwendwe zethu xa zithelekisa izindlu. Ngenxa yeso sizathu, kubalulekile ukubeka ixabiso elifikelelekayo xa lithelekiswa nezindlu, indlu yakho ekhuphisana nazo.
  • Umbuki zindwendwe ophum'izandla: Naxa iwonga lukuba ngumbuki zindwendwe ophum'izandla lingayincedi kangako indlu yakho, izinto ezikwenza ukuba ubeNgumbuki Zindwendwe Ophumi'zandlazona ziyanceda.
  • Izindlu ezintsha: Ukuqinisekisa ukuba ababuki zindwendwe abatsha kraca bayakwazi ukuzimela ngempumelelo, siye siqinisekise ukuba izindlu ezintsha zibonakala kakuhle xa kukhangelwa izindlu.

  Amava afunyanwa ziindwendwe xa zibhukisha

  Eyona ndlela yokuqinisekisa ukuba iindwendwe ziyaqhubeka zikhetha u-Airbnb, kukuqinisekisa ukuba ziba namava amnandi, ngoko siye sizibeke phezulu izindlu ezinababuki zindwendwe abavunyiweyo ngokuhoya iindwendwe.

  • Isantya sokuphendula kunye nexesha lokuphendula: Ukuphendula kwizicelo zingakapheli iiyure ezi-24, kuza kuyenza indlu yakho ibe kwindawo ephezulu xa kukhangelwa iindawo zokuhlala.
  • Ukwaliwa: Kubabuki zindwendwe abakhetha ukusebenzisa incwadi yezicelo, amajelo adwelisa izindlu xa zikhangelwa, aye ajonge ukuba zingaphi iindwendwe ezifaka izicelo, kodwa zaliwe. Kuye kube yimfuneko ngamaxesha athile ukuba izicelo zikhatywe, ngendlela efanayo nakwezinye izinto ezijongwayo ukuze kudweliswe izindlu xa zikhangelwa, sinomdla kwindlela izinto ezenzeka ngayo ngeeveki, neenyanga, kunaxa kwaliwe nje isicel sasinye.
  • Ukuvel'ubhukishe: Iindwendwe zika-Airbnb ziyayithanda xa zikwazi ukubhukisha ngokukhawuleza nangokulula ibe maninzi amathuba okuba zisebenzise izindlu ezinokuvela zizibhukishe. Oku kukhangela kujolise ekuboniseni ezona zindlu iindwendwe ezinokuba nomdla wokuzibhukisha, kule ndlela yokubala kusetyenziswa ikhompyutha, izindlu ezikwaziyo ukuvela zibhukishwe zihamba phambili. Kwaye xa uqinisekisa ukuba indawo yakho ekufuneka kufakwe isicelo sokubhukisha (umntu akavel' abhukishe) iqhuba kakuhle kwezinye zezinto ezijongwayo xa kubhukishwa, kungenzeka ukuba ibe kwindawo entle kwiziphumo zokukhangela.

  Indawo

  Ukubeka iindawo ngokwezinga lokulandelelana kwazo kunceda ukubonisa undwendwe izindlu kwiindawo ezinokuba nomdla wokuzibhukisha. Sifumanise ukuba le nto inceda iindwendwe zifumane indlu yokufikela xa zizikhuphile, ibe yenza kubhukishwe izindlu ezininzi zababuki zindwendwe abakwintsapho yethu. Ukuze sikwazi ukwenza le nto, sijonga ukuba iindwendwe ezikwintsapho yethu zibhukishe njani kwixesha elidlulileyo. Siyakwazi ukuyazi loo nto xa undwendwe lukhangela idolophu okanye isixeko esithile, ekukho amathuba amanzi okuba abhukishe kuso.

  Ukubonakala xa kukhangelwa

  Nangona ingeyondlela yokugqiba ukuba indawo ivela ingeyesingaphi xa kukhangelwa, ukuqhuba kakuhle kwenza ufaneleke yaye ubonakale xa kukhangelwa kwindawo othengisa kuyo. Nazi ezinye zezinto ekumele ungazilibali:

  • Kuthatha ixesha ukuba ibonakale: Ukuze abanikamzi babe nexesha lokuqinisekisa iisettings, kuthatha iiyure eziyi-6 ukuya kweziyi-24 ukususela kwixesha indlu entsha efakwe ngayo kwiwebhusayithi ukuya kwixesha evela ngayo xa kukhangelwa indawo.
  • Ezona ntsuku zimbalwa nezona zininzi:Ukuze zibonakale xa undwendwe lukhetha iintsuku, indlu kufuneka ibe neentsuku ezinokulihlala ubuncinane nezona zininzi zinokuzihlala. Ukuba umnikazimzi unqwenela ukuba ivele indawo yakhe xa kukhangelwa elo xesha lide linokuhlalwa, kucebiseka ukuba anciphe iintsuku ezimbalwa ezinokuhlalwa kangangoko kunokwenza aze anyuse inani leentsuku ezininzi ezinokuhlalwa.
  • Ukuhlala ixesha elide: Ezinye iindwendwe zakwa-Airbnb zikhangela iindawo ezinokuhlala kuzo iintsuku ezingaphezu kweziyi-28. Ukuze indlu ibonakale kwezi ndlela zokukhangela, kufuneka usebenzise isaphulelo senyanga ngaphezu kokusebenzisa ixabiso lakho ngosuku ukuze ufikelele kwixabiso elifanelekileyo elinokubonwa zindwendwe.

  Sisoloko sihlaziya inkqubo yethu ukuze kubekho iziphumo ezihle kubabuki zindwendwe nakwindwendwe ezisebenzisa eli jelo, ngoko ezi zinto zinokulungiswa kwaye zivavanywe.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?