AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Ukukhuselwa ngokupheleleyo. Isimahla Kumbuki Zindwendwe ngamnye. Kuphela kuAirbnb.

I$1M yokubhatalela umonakalo

Ukhuselekile—nakwimeko engafane yenzeke yokuba undwendwe lonzakale.

Ukhuseleko lomonakalo lwe$1M yeedola zaseMerika

Sibhatalela umonakalo owenziwe zindwendwe kwindawo nakwizinto zakho, kuquka ezexabiso.

I-inshorensi yomanakalo wezilwanyana

Ungakhathazeki: umonakalo owenziwe zizilwanyana uyabhatalelwa.

I-inshorensi yokucocwa kugutyulwa

Siyakubhatala ngeendleko zokucoca ezingalindelekanga.

I-inshorensi yokulahlekelwa yingeniso

UAirbnb ukubuyisela ingeniso elahlekileyo ukuba urhoxisa ukubhukisha okuqinisekisiweyo ngenxa yomonakalo.

Iintsuku zokuchaza eziyi-14

Ngoku uneetsuku eziyi-14 zokuchaza izinto ezonakaliswe lundwendwe—nokuba uza kufikelwa zindwendwe emva kwezinye.

Ukubuyiswa kwemali okukhawulezayo

Ababuki Zindwendwe babuyiselwa imali ngokukhawuleza ngomonakalo owenziwe zindwendwe (umyinge weentsuku eziyi-9).

Ukukhawulezelwa kweeSuperhost

IiSuperhost ziphumela kwinombolo ekhethekileyo eyenzelwe ukufakwa kwezicelo.

NguAirbnb kuphela okunika iAirCover

UAirbnbAbakhuphisana naye
I$1M yokubhatalela umonakalo
Ukhuseleko lomonakalo lwe$1M yeedola zaseMerika
I-inshorensi yomanakalo wezilwanyana
I-inshorensi yokucocwa kugutyulwa
I-inshorensi yokulahlekelwa yingeniso
Iintsuku zokuchaza eziyi-14
Ukubuyiswa kwemali okukhawulezayo
Ukukhawulezelwa kweeSuperhost
Izinto enceda ngazo iAirCover xa zithelekiswa nezo zisimahla zeenkampani eziphambili esikhuphisana nazo.
Isoloko iqukiwe ibe isimahla nanini na ubuka iindwendwe.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Awuyifumani le nto uyifunayo? Yiya Kwiziko lethu Loncedo.
Funda okungakumbi ngeAirCover nazo zonke izinto zayo kuquka imimiselo nemiqathango, .

Zama ukuba ngumbuki zindwendwe kuAirbnb

Sijoyine. Siza kukunceda kuyo yonke le nkqubo.