I-AirCover Yababuki Zindwendwe
I-AirCover Yababuki Zindwendwe
I-AirCover Yababuki Zindwendwe
I-AirCover Yababuki Zindwendwe
I-AirCover Yababuki Zindwendwe
I-AirCover Yababuki Zindwendwe

Ukukhuselwa ngokupheleleyo. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela ku-Airbnb.

I$1M yokubhatalela umonakalo

Ukhuselekile—nakwimeko engafane yenzeke yokuba undwendwe lonzakale.

Ukhuseleko lomonakalo lwe$1M yeedola zaseMerika

Sibhatalela umonakalo owenziwe zindwendwe kwindawo nakwizinto zakho, kuquka ezexabiso.

I-inshorensi yomanakalo wezilwanyana

Ungakhathazeki: umonakalo owenziwe zizilwanyana uyabhatalelwa.

I-inshorensi yokucoca kugutyulwa

Siyakubhatala ngeendleko zokucoca ezingalindelekanga.

I-inshorensi yokulahlekelwa yingeniso

UAirbnb ukubuyisela ingeniso elahlekileyo ukuba urhoxisa ukubhukisha okuqinisekisiweyo ngenxa yomonakalo.

Iintsuku zokuchaza eziyi-14

Ngoku uneetsuku eziyi-14 zokuchaza izinto ezonakaliswe lundwendwe—nokuba uza kufikelwa zindwendwe emva kwezinye.

Ukubuyiselwa imali ngokukhawuleza

Siza kukhawuleza sikubuyisele imali ngomonakalo owenziwe lundwendwe—ngokuqhelekileyo zingekapheli iiveki eziyi-2.

Ukukhawulezelwa kweeSuperhost

IiSuperhost ziphumela kwinombolo ekhethekileyo eyenzelwe ukufakwa kwezicelo.

NguAirbnb kuphela okunika iAirCover

UAirbnbAbakhuphisana naye
I$1M yokubhatalela umonakalo
Ukhuseleko lomonakalo lwe$1M yeedola zaseMerika
I-inshorensi yomonakalo wezilwanyana
I-inshorensi yokucoca kugutyulwa
I-inshorensi yokulahlekelwa yingeniso
Iintsuku zokuchaza eziyi-14
Ukubuyiswa kwemali okukhawulezayo
Ukukhawulezelwa kweeSuperhost
Uncedo olupheleleyo lweAirCover Yababuki Zindwendwe xa kuthelekiswa nezibonelelo zasimahla zabakhuphisani abaphambili ukususela nge-11/21.
Nanini na ubuka iindwendwe kuAirbnb, ukhuselwe.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Awuyifumani le nto uyifunayo? Yiya Kwiziko lethu Loncedo.
Funda okungakumbi nge-AirCover Yababuki Zindwendwe nazo zonke izinto zayo kuquka imimiselo nemiqathango, .

Zama ukuba ngumbuki zindwendwe kuAirbnb

Sijoyine. Siza kukunceda kuyo yonke le nkqubo.