Aircover Yababuki Zindwendwe

Ukukhuselwa ngokupheleleyo.
Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla.
Kuphela kuAirbnb.

Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe

Inkqubo yethu yokuqinisekisa ejonga yonke into ihlola iinkcukacha ezifana negama, idilesi, isazisi sikarhulumente, nokunye ukuze iqinisekise ukuba zingobani iindwendwe ezibhukisha kuAirbnb.

Ukuhlolwa kokubhukisha

Itekhnoloji eyeyethu kuphela ihlola izinto ezininzi kukubhukisha ngakunye ize ingakuvumeli ukubhukisha okuthile okubonisa amathuba aphezulu okuba kuza kubakho iipati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu.

Ukhuseleko lomonakalo lwe-3 miliyoni yeedola zaseMerika

Ukuba iindwendwe aziwubhataleli umonakalo owenziwe kwindawo yakho nakwizinto zakho, ikhona i-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ukuze kubhatalelwe iindleko ukuya kutsho kwi$3 miliyoni yeedola zaseMerika, kuquka ezi zinto zikhethekileyo zikhuselwayo:

Imizobo nezinto ezixabisekileyo

Buyiselwa imali ngemizobo okanye ngezinto ezixabisekileyo ezonakalisiweyo.

Imoto nesikhephe

Buyiselwa imali yomonakalo kwiimoto, kwizikhephe nezinye izithuthi ezihamba emanzini ozipaka okanye ozigcina kwindawo yakho.

Umonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya

Buyiselwa imali ngomonakalo owenziwe sisilwanyana sasekhaya sondwendwe.

Ukulahlekelwa yingeniso

Ukuba kufuneka urhoxise ukubhukisha kuka-Airbnb ngenxa yomonakalo owenziwe lundwendwe, uza kubhatalwa ngengeniso elahlekileyo.

Ukucoca kugutyulwa

Buyiselwa imali yokucoca okongezelelekileyo okufunekayo ukuze kususwe amabala namavumba omsi.

I-$1M yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo

Ukukhuselwa kwimeko engaqhelekanga yokuba undwendwe lonzakale okanye izinto zalo zonakaliswe okanye zibiwe.

Inombolo yokhuseleko esebenza oko

Ukuba nanini na uziva ungakhuselekanga, kukho indawo oyicofa kube kanye kwi-app yethu ukuze ufumane abantu abaqeqeshelwe ukhuseleko ngokukhethekileyo, imini nobusuku.

Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover Yababuki Zindwendwe ekukhusela ngayo nazo naziphi na izinto ezingaqukwanga.

NguAirbnb kuphela okunika iAirCover

UAirbnb
Abakhuphisana naye
Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe
Ukuhlolwa kokubhukisha
Ukhuseleko lomonakalo lwe-3 miliyoni yeedola zaseMerika
Imizobo nezinto ezixabisekileyo
Imoto nesikhephe
Umonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya
Ukulahlekelwa yingeniso
Ukucoca kugutyulwa
I-$1M yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo
Inombolo yokhuseleko esebenza oko
Ukuthelekisa kusekelwe kwinkcazelo kawonke-wonke nepapashwe simahla yimibutho ehamba phambili ekhuphisanayo efumaneka ukususela nge-22/10.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Awuyifumani le nto uyifunayo? Yiya Kwiziko lethu Loncedo.

Indlela elula kakhulu yokuyenza ibe nguAirbnb indlu yakho

Ukuqalisa kuAirbnb kwenza kube lula ukufaka indlu yakho kuAirbnb, ngokuncedwa ngqo yiSuperhost ukususela kumbuzo wakho wokuqala ukuya kundwendwe lwakho lokuqala.