EZEZIMALI

Indlela yokwenza imali kwi-Airbnb

Ku-Airbnb wonwabela inkqubo yokubhatala engasokolisiyo, iimali ezimele zibhatalwe eziphantsi, nokuba nenkululeko yokubeka amaxabiso.

Ku-Airbnb wonwabela inkqubo yokubhatala engasokolisiyo, iimali ezimele zibhatalwe eziphantsi, nokuba nenkululeko yokubeka amaxabiso.

Bona imali onokuyifumana

Iintlawulo ezilula, ezingenabugocigoci

Bhatalwa ngendlela ofuna ngayo—ngePaypal, ngediphozithi ngqo, okanye ngezinye iindlela, kuxhomekeka kwindawo okuyo.

Bhatalwa ngendlela ofuna ngayo—ngePaypal, ngediphozithi ngqo, okanye ngezinye iindlela, kuxhomekeka kwindawo okuyo.

Faka indawo yakho simahla

Ungabhengeza ikhaya lakho kwizigidi zabahambi ngaphandle kokuzibophelela—kungekho zimali zokubhalisa okanye ezokuba lilungu ezitsalwayo.

Fumana isicelo sokubhukisha

I-Airbnb ihlawulisa undwendwe ngalunye ngaphambi kokufika ukuze iqinisekise ukuba uhlala ubhatalwa ngexesha xa usamkela iindwendwe. Soze kuphinde kudingeke uphathe imali ngqo.

Fumana umvuzo emva kokungena

I-Airbnb idla ngokukhupha imali yakho kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha lokufika kondwendwe ukuze iqinisekise ukuba alubi namagingxi-gingxi ekufikeni kwalo.

Anjani amaxabiso ethu xa uwathelekisa?
U-Airbnb
Ikhaya elikude nekhaya
Kwa-Booking.com
Imali ekhutshwa ngumbuki zindwendwe (ngokubhukisha)
3-5%
5%
15-20%
Kusoloko kumahala ukufaka indawo yakho
Akukho mali ibhatalwayo ngokuthenga ngekhadi lekhredithi
I$1M ngeyokukhusela xa kunokubakho umonakalo kwindlu
Yagqibela ukuhlaziywa ngoJune 2018
Siyakwazi ukubekela ecaleni okuncinane ukuze songele imfundo yabantwana bethu bobabini kunye nokuthatha umhlala phantsi kwethu.
Siyakwazi ukubekela ecaleni okuncinane ukuze songele imfundo yabantwana bethu bobabini kunye nokuthatha umhlala phantsi kwethu.

U-JB kunye no-Ramona babuka iindwendwe e-Boston ukuze bazenzele imali engakumbi yomhlala-phantsi.

U-JB kunye no-Ramona babuka iindwendwe e-Boston ukuze bazenzele imali engakumbi yomhlala-phantsi.

Funda ngendlela ababuka ngayo iindwendwe
Siyakwazi ukubekela ecaleni okuncinane ukuze songele imfundo yabantwana bethu bobabini kunye nokuthatha umhlala phantsi kwethu.
Siyakwazi ukubekela ecaleni okuncinane ukuze songele imfundo yabantwana bethu bobabini kunye nokuthatha umhlala phantsi kwethu.

U-JB kunye no-Ramona babuka iindwendwe e-Boston ukuze bazenzele imali engakumbi yomhlala-phantsi.

U-JB kunye no-Ramona babuka iindwendwe e-Boston ukuze bazenzele imali engakumbi yomhlala-phantsi.

Funda ngendlela ababuka ngayo iindwendwe

Ixabiso elihle, usuku ngalunye

Amacebiso anokuthenjwa ngokubeka amaxabiso

Kusoloko kuxhomekeke kuwe ukuba ubiza malini. Ukuba ufuna uncedo, sinezixhobo ezithelekisa amaxabiso akho nezinga lokufunwa kwendawo yakho, nto leyo eqinisekisa ukuba uhlala unexabiso elihle ntsuku zonke.

Amacebiso anokuthenjwa ngokubeka amaxabiso

Kusoloko kuxhomekeke kuwe ukuba ubiza malini. Ukuba ufuna uncedo, sinezixhobo ezithelekisa amaxabiso akho nezinga lokufunwa kwendawo yakho, nto leyo eqinisekisa ukuba uhlala unexabiso elihle ntsuku zonke.

Imali eyongezelelweyo yeenkonzo

Unokucela imali engakumbi kwangaphambili xa kufike iindwendwe ezingakumbi okanye xa kufuneka izinto zokucoca indlu. Kwaye ukuba ufuna ukwenza nezinye iinkonzo, ezinjengokuqeshisa ngezixhobo okanye ukhenketho, iindwendwe zingakubhatala ngokusebenzisa i-app emva kokuba zibhukishile.

Ihambelana nezinto ozifunayo

Ungacwangcisa amaxabiso aqhelekileyo ngamaxesha athile onyaka, ngeempelaveki, nangezinye iintsuku ofuna ngazo ukulawula amaxabiso owabizayo. Kwakhona unokuba nezaphulelo zeveki nezenyanga zabantu abajonge ukuhlala ithutyana.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Kubiza malini ukufaka indlu yam?

Ukubhalisa ku-Airbnb nokufaka indlu yakho akubhatalelwa. Wakuba ubhukishiwe, sitsala imali yeenkonzo zakwa-Airbnb yababuki zindwendwe, idla ngokuba yi-3%, ukwenzela iindleko zeshishini.

Ndazi njani ukuba ndiza kubhatalwa malini?

Imali oza kuyibhatalwa lixabiso lakho losuku, kutsalwe imali ebhatalwa ngababuki zindwendwe edla kokuba yi-3%. Iindwendwe zibhatala nemali yokusebenzisa u-Airbnb ngaphezu kweendleko zokuhlala kwindlu yakho, yiloo nto iyonke imali ebhatalwa zindwendwe ininzi kunemali oyibhatalwayo. Nazi ezinye izinto ezinokuchaphazela ukubhatalwa kwakho: Kungenzeka ukuba isaphulelo sakho seveki okanye isaphulelo senyanga sifakiwe kubhukisho Amaxabiso empela veki okanye amaxabiso ngosuku kungenzeka ukuba afakiwe kubhukisho Xa kufanelekile, ivethi inokongezwa ngentla kwemali ebhatalelwa ukusebenza u-Airbnb

I-Airbnb ingandinceda njani ngokubeka amaxabiso?

Isixhobo sakwa-Airbnb esikunceda Ufikelele Kwixabiso Omawulibize silinyusa okanye silehlise ngokuzenzekelayo ixabiso kuxhomekeka ukuba zifunwa kangakanani izindlu ezifana neyakho.

Isoloko inguwe olawula amaxabiso akho, ngoko ke Indlela Ephucukileyo Yokufikelela Kwixabiso Omawulibize ilawulwa zezinye iisetingi zamaxabiso ozikhethayo, ibe ungakwazi ukuwatshintsha amaxabiso osuku nanini na.

Indlela Ephucukileyo Yokufikelela Kwixabiso Omawulibize ixhomekeke kuhlobo lwendlu nendawo ekuyo, ixesha lonyaka, ukufunwa kwayo, nezinye izinto (njengamatheko aye abekho ekuhlaleni).

Ndingalindela ukubhatalwa nini?

I-Airbnb ibhatala kwiiyure eziyi-24 emva kokubhalisela ukufika kweendwendwe zakho. Ixesha engena ngalo imali kwiakhawunti yakho ixhomekeka kwindlela okhethe ukubhatalwa ngayo. Ukuba undwendwe lwakho luza kuhlala iintsuku eziyi-28 okanye ngaphezulu, i-Airbnb idla ngokubhatala inyanga yokuqala kwiiyure eziyi-24 emva kokuba kubekwe ixesha eliza kufika ngalo undwendwe. Ezinye iimali ezibhatalwayo zolu bhukisho zikhutshwa qho ngenyanga. Ukuba usemtsha ekubukeni iindwendwe, imali oyibhatelweyo sisenokuyibamba kangangeentsuku eziyi-30 emva kokuba ubhukisho lwakho lokuqala luqinisekisiwe. Ukuba xa ibhukishwa okokuqala indawo yakho ibhukishelwe iintsuku eziyi-30 ezizayo, imali yakho iza kukhutshwa kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha ekucwangciswe ukuba luza kungena ngalo undwendwe lwakho. Oku kuza kusebenza nakweyiphi na imali elungiselelwe ukuba ikhululelwe kwelo xesha leentsuku eziyi-30.

Ndimele ndilikhethe njani ixabiso lendlu yam?

Ixabiso olibekayo kwindlu yakho lixhomekeke kuwe. Ukuze ukwazi ukukhetha, unokukhangela iindawo ezifana neyakho kwisixeko okanye indawo okuyo ukuze ubone ukuba amaxabiso athini

Imali eyongezelelekileyo Imali yokucoca: Unokufaka imali yokucoca kwimali yosuku ngalunye okanye uyongeze kwiisetingi zamaxabiso. • Enye imali ebhatalwayo: Ukuze ubhatalise imali engakumbi kule yosuku (njengemali yokungena emva kwexesha okanye eyesilwanyana sasekhaya), kufuneka uqale uzichazele iindwendwe ngaphambi kokuba zibhukishe ukuba kusenokufuneka le mali yongezelelekileyo uze emva koko usebenzise iZiko Lezemali lethu ukuze ucele ukubhatalwa le mali ngokukhuselekileyo.

Irhafu isebenza njani kubabuki zindwendwe?

Kuza kufuneka ubuze kurhulumente wasekuhlaleni ukuba iindwendwe umele uzibhatalise irhafu na okanye hayi. Ukuba ufumanisa ukuba kufuneka uzibhatalise irhafu, usenokuyifaka kwiSaphulelo Esikhethekileyo xa iindwendwe zibhukisha okanye uzicele ziyibhatale ngokwazo. Kwimeko nganye, kubalulekile ukuba ngaphambi kokuba iindwendwe zibhukishe, zaziswe ukuba ingakanani imali yerhafu ekuza kufuneka ziyibhatale. Ukuba ukhetha ukungayifaki irhafu kwixabiso lendlu yakho, umele uyibize kwiindwendwe kuphela xa zifika. Asikwazi kunceda okanye ukuqinisekisa ukuqokelelwa kwayo. Kwezinye iindawo, ababuki zindwendwe be-Airbnb banokukwazi ukuqokelela nokuthumela irhafu yokuhlala. Ababuki zindwendwe abamele baqokelele iirhafu zokuhlala ngokwahlukeneyo kwezo ndawo. Kwakhona, kwezinye iindawo, ixabiso elongeziweyo lerhafu (Ivethi) linokusebenza. [Funda ngevethi] (https://www.airbnb.com/help/article/436/what-is-vat-and-how-does-it-apply-to-me)

Ukulungele ukwenza imali?

Ukulungele ukwenza imali?