Dlulela kumxholo

Zenzele imali oza kuyisebenzisa ngo-Airbnb! Fumana imali enokude ifike kwi-R450 ZAR ngomhlobo ngamnye ommemayo.

Zenzele imali oza kuyisebenzisa ngo-Airbnb! Fumana imali enokude ifike kwi-R450 ZAR ngomhlobo ngamnye ommemayo.

Ungamemela abahlobo bakho kuAirbnb nge-imeyile okanye ngokwabelana ngesimemo kumaqonga onxibelelwano. Abahlobo bakho bangafumana ukuya kutsho kwi-R825 ZAR wesaphulelo kuhambo lwbo lokuqala, uze wena ufumane i-R300 ZAR ngomntu ngamnye othatha uhambo uluvunyiweyo kwa-R150 ZARnangomntu omnye oya kwisiyolo esivunyiweyo. Imali yakho onokuyisebenzisa iza kuvela kwiphepha lokuphuma.

Imimiselo Nemiqathango Ngezinto Ezithunyelwayo