Dlulela kumxholo
Ukumema iindwendwe
Imibuzo eqhele ukubuzwa
Jonga ezi mpendulo zemibuzo eqhele ukubuzwa uze uhlole nenye inkcazelo yale nkqubo Kwiziko Loncedo.
Inkqubo yokumema isavuliwe?
Inkqubo yokumema ivaliwe ibe akunakuthunyelwa izimemo ezintsha.

Ukuba ubuthunyelelwe ikuphoni ngaphambi kokuvalwa kwenkqubo, uza kukwazi ukuyisebenzisa lo kuphoni kuko nakuphi na ukubhukisha okwenziwe ngaphambi kokuphelelwa kwekuphoni.

Imali engasetyenziswa ethunyelweyo iza kufumaneka ide iphelelwe. Ukuba ubuthumele izimemo ngaphambili, uza kufumana imali ongayisebenzisa xa kugqitywa ukuhlalwa kwindawo ngokuphumelelayo ukuba ikuphoni isetyenziswa ngaphambi kokuba iphelelwe (imali ongayisebenzisa isekelwe kuleyo ifumanekayo ngelo xesha).
Ndimeme umhlobo kodwa andisifumenanga isaphulelo endinokusisebenzisa kuhambo
Xa kumenywe emva kwe-1 kaOktobha 2020, uAirbnb akazukunikezela ngesaphulelo esinokusetyenziselwa uhambo ngoko kumema.