Dlulela kumxholo
Mema abahlobo bakho ukuba nabo babekwintsapho yakwa-Airbnb
Abahlobo abatsha kuAirbnb baza kufumana isaphulelo esiya kutsho kwi-R1 200 ZAR ekubhukisheni kwabo kokuqala okufanelekayo. Funda imimiselo
Ngena kwiakhawunti yakho ukuze umeme abahlobo
Awunayo iakhawunti? Bhalisa
Indlela ukumema abantu okusebenza ngayo
Mema abahlobo abatsha kuAirbnb
Mema abantu abangekabinayo iakhawunti ka-Airbnb ukuba bayivule ngelinki yakho.
Bafumana isaphulelo
Abahlobo abavula iakhawunti ka-Airbnb ngelinki yakho baza kufumana isaphulelo ukuya kutsho kwi-R1 000 ZAR kwindawo yokuhlala ne-R200 ZAR Kwinto Enokonwatyelwa yakwa-Airbnb ye-R750 ZAR nangaphezulu.
Khumbuza abahlobo bakho ukuba babhukishe
Bakuba nje beyivulile iakhawunti, baza kukwazi ukusebenzisa ikuphoni yabo kukubhukisha okufanelekayo.
Imibuzo eqhele ukubuzwa
Jonga ezi mpendulo zemibuzo eqhele ukubuzwa uze uhlole nenye inkcazelo yale nkqubo Kwiziko Loncedo.
Uza kufumana malini umhlobo wam xa ndimmemile?
Xa umhlobo ommeme kuAirbnb evula iakhawunti aze abhukishe uhambo, imali aza kuyifumana ixhomekeka kwixabiso lokubhukisha kwakhe elingaquki iirhafu neemali ezimele zibhatalwe lundwendwe:

Chitha i-R6 000 ZAR, ufumane i-R300 ZAR
Chitha i-R10 000 ZAR, ufumane i-R500 ZAR
Chitha i-R14 000 ZAR, ufumane i-R700 ZAR
Chitha i-R20 000 ZAR nangaphezulu, ufumane i-R1 000 ZAR

Kwaye, yena uza kufumana isaphulelo se-R200 ZAR xa ubhukisha okokuqala into onokuyonwabela yakhe ye-R750 ZAR nangaphezulu.
Umhlobo wam undimeme kuAirbnb kodwa khange ndiyifumane ikuphoni.
Ukuba umenyiwe, kufuneka usebenzise ilinki oyithunyelelwe ngumhlobo wakho ukuze uvule iakhawunti ka-Airbnb. Ikuphoni yakho iza kusebenza ngokuzenzekelayo ekubhukisheni kwakho okufanelekayo. Ukuze ufumane uncedo olungakumbi, cofa lelinki.
Ndimeme umhlobo kodwa andisifumenanga isaphulelo endinokusisebenzisa kuhambo
Xa kumenywe emva kwe-1 kaOktobha 2020, uAirbnb akazukunikezela ngesaphulelo esinokusetyenziselwa uhambo ngoko kumema.