Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Iimpendulo zabahambi malunga neCOVID-19

  Funda ngendlela esikunceda ngayo ngeendlela zokuhamba ezibhetyebhetye onokukhetha kuzo, iindawo zokuhlala ezicocekile nangezinye.
  Ngu-Airbnb nge-2020 Mat 10
  Lifundeka ngemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-2021 Jun 25

  Siyazi ukuba akuqinisekwanga ngeCOVID-19 nangokuba iza kuzichaphazela na izicwangciso zakho zohambo njengoko kuza kuphinda kuhanjwe kwezi nyanga zilandelayo. Ukuze sincede abahambi, sikhangela imibuzo yabo size siphendule eminye yayo apha. Siza kumane sifaka inkcazelo kweli phepha njengoko imeko itshintsha nanjengoko iimpendulo ezingakumbi zisibakhona.

  Ndidinga ukurhoxisa uhambo lwam. Zeziphi iindlela endinokukhetha kuzo?
  Iipolisi zokurhoxa zibekwa Ngababuki Zindwendwe ibe zinokwahluka. Ungazifumana iinkcukacha ngepolisi yokurhoxa yendawo nganye kwiphepha lokuqala lendlu nganye kwicandelo elithi Uhambo kwiwebhusayithi okanye kwi-app ka-Airbnb yokubhukisha kwakho okukhoyo.

  Iindwendwe ezibhukisha indawo entsha emva kwe-14 kaMatshi 2020 azizukubuyiselwa imali ngokwepolisi yemeko ongenakuyinceda ukuba zirhoxisa ngenxa yeCOVID-19 ngaphandle kokuba zigula yiCOVID-19. Funda ngakumbi ngepolisi yemeko ongenakuyinceda.

   Ndifuna ukubhukisha uhambo, kodwa andiqinisekanga ukuba imeko yeCOVID-19 okanye imiqathango yokuhamba emhlabeni wonke iza kutshintsha ithini. Ndithini?
   Iyavakala into yokuba usenokungaqiniseki ngokubhukisha uhambo lwexesha elizayo kwangoku. Sicebisa kakhulu ukuba zonke iindwendwe ziyikhangele ipolisi yokurhoxa yendawo eziyibhukishayo zize zikhethe izindlu ezizivumela zibe bhetyebhetye. Sifake isihluzi se sokukwenzela lula ukuba ukhangele iindawo ezineepolisi zokurhoxa ezibhetyebhetye. Senze nale nto iluncedo ukuze sincede abahambi bazi ngakumbi ngeepolisi zohambo zezinye iinkampani abanokukhetha kuzo. Iindwendwe ezibhukisha indawo entsha emva kwe-14 kaMatshi 2020 azizukubuyiselwa imali ngokwepolisi yemeko ongenakuyinceda ukuba zirhoxisa ngenxa yeCOVID-19 ngaphandle kokuba zigula yiCOVID-19.

   Ndingazifumana njani iindawo zokuhlala ezineepolisi zokurhoxa ezibhetyebhetye?
   Sifake isihluzi sokukwenzela lula ukuba ukhangele iindawo ezineepolisi zokurhoxa ezibhetyebhetye. Funda okungakumbi ngesi sihluzi. Ukhumbule ukuba iipolisi zokurhoxa zibekwa Ngababuki Zindwendwe ibe zinokwahluka. Unokufumana iinkcukacha malunga nepolisi yokurhoxa yendawo yokuhlala nganye kwiphepha lokuqala lendlu nganye.

   Ndingayifumana phi inkcazelo engakumbi ngemiqathango namacebiso ohambo asekuhlaleni?
   Iindawo ezininzi zikhuphe amacebiso okuhamba asekuhlaleni okanye imiqathango yokwexeshana zeendawo zokuhlala (kuquka ukuqeshisa ngendawo ixesha elifutshane). Sicebisa ukuba ukhangele imiqathango namacebiso okuhamba asekuhlaleni ukuze wazi enoba indawo ohlala kuyo isenokuchaphazeleka na.

   Andikwazi ukubuyiselwa imali ngokusekelwe kwipolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe wam. Ngoba?
   UAirbnb yintsapho yeendwendwe Nababuki Zindwendwe abadibana kule webhusayithi. Ababuki Zindwendwe bayagqiba ngokuba baza kubiza malini, imithetho ethile ngendawo yabo nepolisi yokurhoxa yabo. Unokufumana iinkcukacha ngepolisi yokurhoxa yendawo nganye yokuhlala kwiphepha lokuqala kwindlu nganye okanye kwicandelo elithi Uhambo kwiwebhusayithi okanye kwi-app ka-Airbnb malunga nokubhukisha kwakho okukhoyo. Kwiimeko ezininzi, Ababuki Zindwendwe baxhomekeke kumvuzo wabo wakwa-Airbnb ukuze bakwazi ukuziphilisa, nto leyo enokwenza kube nzima kubo ukukwaphulela bazibeke ecaleni iipolisi zabo.

   Umbuki Zindwendwe ugqiba kurhoxisa. Kwenzeka ntoni ngoku?
   Siyazi ukuba ukurhoxisa kuyacaphukisa, nokuba kwenziwa ngesizathu esivakalayo. Ukhumbule ukuba Ababuki Zindwendwe abaninzi abarhoxisa ukubhukisha kusenokwenza ukuba bachaphazelwe yiCOVID-19 okanye bayenza loo nto ukuze bancede bakhusele impilo-ntle yentsapho yethu yonke.

   Ukuba Umbuki Zindwendwe urhoxisile, unokufanelekela ukubuyiselwa yonke imali. Khangela icandelo elithi Uhambo kwiwebhusayithi okanye kwi-app ka-Airbnb xa ufuna iinkcukacha ngokubuyiselwa kwemali yakho.

   Ukuba kusafuneka uhambile, sinethemba lokuba uza kukhetha ukubhukisha kwakhona ngoAirbnb.

   Luhlobo olunjani lwemigaqo yempilo, yokhuseleko neyokucoca ekhoyo yeendwendwe Neyababuki Zindwendwe ngexesha ekuhlelwe ngalo?
   Ukukhuseleka kwentsapho yethu yeyona nto ibalulekileyo, ngoko senze izinto ezimele zenziwe zokuzikhusela kwiCOVID-19 Zababuki Zindwendwe neendwendwe zezindlu zakwa-Airbnb, ngokusekelwe kukhokelo oluvela kwiingcali ezifana nezi Umbutho Wezempilo Wehlabathi kunye neU.S. Centers for Disease Control and Prevention. Ababuki zindwendwe ehlabathini lonke bazibophelela kwizinto ezimele zenziwe zokuzikhusela kwiCOVID-19 neendlela zokucoca ukuze banincede nibe noxolo lwengqondo. Fumana okungakumbi apha.

   Kutshanje, siyekile ukusebenzisa izinto ezifunekayo ezifanayo ehlabathini lonke njengokunxiba imaski nokungasondeli ebantwini. Endaweni yaloo nto, siqalisa ukucela Ababuki Zindwendwe neendwendwe ukuba balandele imithetho nezikhokelo zasekuhlaleni njengoko uAirbnb enezindlu emhlabeni wonke ibe iindawo ekuhlalwa kuzo ezahlukeneyo zikumanqanaba angafaniyo emizamo yokulawula iCOVID-19. Sicebisa ukuba ukhangele izikhokelo eziqhelekileyo zempilo nezokhuseleko zeCOVID-19, ugcine imiqathango namacebiso okuhamba karhulumente esebenzayo, uze ulandele zonke izikhokelo zehlabathi lonke nezasekuhlaleni xa uhamba.

   Ndifuna ukubhukisha Into Enokonwatyelwa yakwa-Airbnb oya ubuqu kuyo. Yintoni ekufuneka ndiyazi?
   Siphinde sazivula izinto ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo kwiindawo ekuvumelekileyo ukuyenza loo nto kuzo. Sabeka nezikhokelo zempilo nezokhuseleko ezifuna Ababuki Zindwendwe neendwendwe ukuba banxibe into yokuzikhusela egquma ubuso nokungasondeli ebantwini xa imithetho nezikhokelo zasekuhlaleni zifuna ngoloo hlobo. Njengoko imiqathango karhulumente itshintsha, kusenokufuneka sizinqumamise izinto ezinokonwatyelwa kwindawo ethile emva kokuba zivuliwe ibe siza kwazisa xa ukuba iyenzeka loo nto. Xa unokuthi ubhukishe into enokonwatyelwa omele uye ubuqu kuyo kwindawo eye yanqunyanyiswa, uza kufumana ikuphoni ye$25 yeedola zaseMerika ukuze ujoyine into enokonwatyelwa kwixesha elizayo. Fumana iinkcukacha ngokuvulwa kwakhona

   Ukuba ukhetha ukwenza into enokonwatyelwa omele uye ubuqu kuyo neqela lakho kuphela, usenokuyibhukisha bucala. Ukuba izinto ezinokonwatyelwa omele uye ubuqu kuzo azikavulwa kwakhona kwindawo ohlala kuyo, khawubone izinto zethu ezinokonwatyelwa kwi-intanethi. Enoba ufuna ukufunda isakhono esitsha, ukudibana nabahlobo nisenza umsebenzi omnandi, okanye ukuzama into yokwakha iqela kunye nabantu osebenza nabo, ngoku ungayenza loo nto ukhuselekile kwikhaya lakho. Ukususela ekufundeni iimfihlelo zokupheka kamnandi nosapho lwaseMorocco ukuya ekucingisiseni nemonki yamaBuda, sekukho izinto ezinokwantyelwa kwi-intanethi ezininzi onokuzibuka.

   Ngaba iindwendwe zimele zilandele izinto ezimele zenziwe ukuzikhusela kwiCOVID-19 zakwa-Airbnb?
   Njengoko lo bhubhane uqhubeka, kubalulekile ukuba sonke senze eyethu indima ekuncedeni ukunqanda ukusasazeka kweCOVID-19. Sicinga ngale nto, senze izinto ezimele zenziwe zokuzikhusela ezimele zilandelwe ngumntu wonke okwintsapho yakwa-Airbnb, ngokukhokelwa zingcali zezempilo njengeU.S. Centers for Disease Control and Prevention. Njengenxalenye yezinto ezimele zenziwe zokuzikhusela, iindwendwe Nababuki Zindwendwe kufuneka bavume—xa kufunwa ngumthetho wasekuhlaleni okanye zizikhokelo—ukunxiba imaski okanye into yokogquma ubuso xa bedibana ubuso nobuso baze bangasondelelani.

   Ndibhukishe indawo yokuhlala kuAirbnb ukulungiselela itheko eliye larhoxiswa. Ndingarhoxisa ukubhukisha kwam?
   Siyazi ukuba abahambi bethu abaninzi babhukisha iindawo zokuhlala kuAirbnb belungiselela amatheko. Ukuba itheko obuceba ukuya kulo lirhoxisiwe kube ukubhukisha kwakho kungaqukwanga kwipolisi yemeko ongenakuyinceda, nceda ukhangele ipolisi yokurhoxa ekubhukisheni kwakho. Kwakhona, zive ukhululekile ukuqhakamshelana ngqo Nombuki Zindwendwe wakho.

   Yintoni ipolisi yemeko ongenakuyinceda?
   Ipolisi yemeko ongenakuyinceda yakwa-Airbnb yenza iindwendwe Nababuki Zindwendwe bakwazi ukukhetha ukurhoxa ngaphandle kokubhataliswa ukuba zichatshazelwa zizinto ezinjengokwenzakala kakhulu okanye ukugula, iintlekele zendalo, imiqathango yohambo nezinye iimeko ezingalindelekanga. Iindwendwe ezibhukisha indawo entsha emva kwe-14 kaMatshi 2020 azizukubuyiselwa imali ngokwepolisi yemeko ongenakuyinceda ukuba zirhoxisa ngenxa yeCOVID-19 ngaphandle kokuba zigula yiCOVID-19. Ukuze ukhangele iindlela zokurhoxisa ukubhukisha kwakho onokukhetha kuzo yiya kwicandelo elithi Uhambo kwiwebhusayithi okanye kwi-app ka-Airbnb.

   Ndibhukishe indlu yakwa-Airbnb Luxe. Iyandikhusela ipolisi yemeko endingenakuyinceda?
   Ipolisi yemeko ongenakuyinceda ayisebenzi xa kubhukishwe iAirbnb Luxe, kuyo kusebenza ipolisi engokubuyiswa kwemali yondwendwe yeLuxe eyahlukileyo.

   Zikhona izinto eziluncedo ezingakumbi zokundinceda ndihlale ndisazi ngoxa ndiseluhambweni?
   Ukuze ufumana inkcazelo esexesheni ngemiqathango nezikhokelo zohambo, khangela le nto iluncedo.

   Ukunceda ukunciphisa ukusasazeka kweCOVID-19, unokudawunlowuda ii-apps Zemiyalezo Yokuchanabeka kwifowuni yakho. Ezi app zezinye iinkampani ezenziwe ngabasemagunyeni bezempilo emhlabeni wonke ngokusekelwe kwitekhnoloji kaGoogle noApple, ziyakuchazela xa uye wasondela kumntu oye wavavanywa waza waba neziphumo zokuba uneCOVID-19. Funda okungakumbi Ngemiyalezo Yokuchanabeka, izinto zayo zokugcina izinto eziyimfihlo nangendlela yokufumana izilumkiso.

   Ndisenemibuzo. Ngubani endinokuqhakamshelana naye?
   Ngenxa yokuba iCOVID-19 ichaphazele izinto ezininzi kuhambo emhlabeni wonke, iqela lethu lokunceda intsapho lisafowunelwa ibe lisafumana imiyalezo emininzi kakhulu kunesiqhelo. Ukuba imeko yakho ifuna uncedwe kwangoko lilungu leqela elinceda intsapho, usoloko unokuqhakamshelana nathi ngqo nge-app.

   Unokufumana iimpendulo kwimibuzo yakho emininzi kwizixhobo zokukunceda ozisebenzisela zona esizenzele ukuze kube lula ukuba uzicombulule ngokwakho iingxaki. Nceda uye kule nto iluncedo ukuze ufumane imiqathango yokuhamba esexesheni okanye Kwiziko Loncedo ukuze ufumane izinto eziluncedo nenkcazelo engakumbi.

   Siyayazi indlela ebaphazamise ngayo iCOVID-19 abahambi, kwaye silapha ukuze sincede. Enkosi ngokusebenza nathi ukunceda ukukhusela impilo-ntle yentsapho yethu.

   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

   Airbnb
   2020 Mat 10
   Ngaba oku bekuluncedo?