Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Yonke into ekufuneka uyazi ngeAirCover Yababuki Zindwendwe

  Ukukhuselwa ngokupheleleyo. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela kuAirbnb.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Ividiyo yemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-7 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  • IAirCover Yababuki Zindwendwe iquka i$1M eyi-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ne$1M eyi-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile

  • Ipolisi ebhatalela umonakalo ikhusela ukulahlekelwa yingeniso, umonakalo owenziwa zizilwanyana zasekhaya, ukucoca kugutyulwa nokungakumbi

  Ababuki Zindwendwe bethu bayinto yonke kuAirbnb. Ukunimamela kubalulekile kumsebenzi esiwenzayo ibe zizimvo zenu ezisikhokelele ekwenzeni iAirCover Yababuki Zindwendwe.

  Niye nasichazela ukuba nidinga ukukhuselwa ngakumbi, nenkqubo yokubuyiselwa imali ekhawulezayo nelula. Kuza kwenzeka ntoni xa undwendwe lutshaya kwindawo yakho kuze kufuneke ucoce ngendlela ekhethekileyo? Kuza kuthwani ukuba inja yondwendwe iyayitya ize iyikrazule isofa yakho? 

  NgeAircover Yababuki Zindwendwe, ungabuka iindwendwe ngokuzithemba. Ukongezelela ekubhataleleni umonakalo ofikelela kwi$1M, iAirCover Yababuki Zindwendwe yongeza kwi$1M yokubhatalela umonakalo yokukhusela Ababuki Zindwendwe ebesikade sinayo, ngokukhuselwa okongezelelekileyo kumonakalo owenziwa zizilwanyana zasekhaya, ukucoca kugutyulwa, nokungakumbi.

  I-1$M yokubhatalela umonakalo

  Ukuba kunokwenzeka indawo yakho okanye izinto zakho zonakale ngoxa kuhleli undwendwe obelubhukishe kuAirbnb, iAirCover Yababuki Zindwendwe inokukubhatalela umonakalo oya kufika kwi$1M. Sele sibhatela xa undwendwe lumosha ikhaphethi yakho ngokuyichithela ngewayini ebomvu —ibe ngoku, ngale polisi yokukukhusela equka izinto ezingakumbi, siza kukwazi nokukunceda ukuba ikati yondwendwe inokukrazula iikhethini zakho.

  Izinto ezingakumbi ezikhuselwa yile polisi ziquka:

  • Ukukhuselwa kumonakalo owenziwa sisilwanyana sasekhaya: Ungakhathazeki—umonakalo owenziwa zizilwanyana uyabhatalelwa
  • Ukubhatalelwa kokucoca kugutyulwa: Siyakubuyisela imali yeendleko ezingalindelekanga zokucoca, njengokususa ivumba lecuba ukuba undwendwe luyatshaya kwindawo yakho.
  • Ukukhuselwa xa kulahleka ingeniso: IAirCover Yababuki Zindwendwe iyakubuyisela ingeniso elahlekileyo ukuba urhoxisa ukubhukisha kuka-Airbnb okuqinisekisiweyo ngenxa yomonakalo owenziwe lundwendwe
  • Iintsuku zokuchaza eziyi-14: Ukuba iindwendwe zenza umonakalo, uneentsuku eziyi-14 zokucela ukubuyiselwa imali emva kokuba ziphumile—akunamsebenzi nokuba iindwendwe ezintsha sele zingenile
  • Ukukhawuleza kokubuyiswa kwemali: SIyakhawuleza ukubuyisa imali xa undwendwe lwenze umonakalo—ngokuqhelekileyo zingekapheli iiveki ezimbini
  • Ukukhawulezelwa kweeSuperhost: Ngoku uphumela kwinombolo ekhethekileyo uze ubuyiselwe imali ngokukhawuleza

  Ukuba ufuna ukucela ukubuyiselwa imali, vela ufake isicelo seAirCover Yababuki Zindwendwe Kwiziko lethu Lezemali. Emva kokuba usifakile isicelo sakho, siza kuchazela undwendwe lwakho ngezinto ezimoshakeleyo okanye ezinyamaleleyo. Undwendwe lwakho luza kuba neeyure eziyi-24 zokubhatala le mali uyifunayo. Ukuba aluvumi ukuyibhatala yonke imali okanye aluphenduli, uza kukwazi ukucela uncedo kwiAirbnb Support.

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngeinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe

  I-1$M eyi-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile

  I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile isebenza Kubabuki Zindwendwe kwiimeko ezingafane zenzeke zokuba undwendwe lonzakale okanye kumoshakale izinto zalo okanye zibiwe ngoxa zihleli kwindawo yakho. Abantu abakuncedisa ekubukeni iindwendwe, Njengabantu Abancedisayo nabantu abacocayo nabo baqukiwe, ukuze uzive ukhululekile ngokubuk’ iindwendwe kuAirbnb.

  I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile iyakukhusela ukuba uye wafunyaniswa unetyala lokubangela oku:

  • Ukwenzakala kondwendwe (okanye kwabanye)
  • Umonakalo okanye ukubiwa kwezinto zondwendwe (okanye ezabanye)
  • Umonakalo owenziwe lundwendwe (okanye ngabanye abantu) kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke, njengeendawo zokwamkela iindwendwe nezindlu eziselumelwaneni

  Ukuba ufuna ukufaka ibango, vele uye kwifomu yethu yokufaka ibango lomonakalo. Lo nkcazelo iza kuthunyelwa kwinkampani yeinshorensi esiyithembileyo esisebenzisana nayo ibe yona iza konyula umntu oza kujongana nebango lakho. Uza kusombulula ibango lakho esebenzisa imimiselo yepolisi yeinshorensi.

  Ukuba Ungumbuki Zindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa, ukhuselwa Yi-inshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa.

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngeinshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile

  IAirCover Yababuki Zindwendwe ikhuthazwe zizimvo zakho. Sizibophelele ekuzisebenziseni izinto osichazele zona, ibe siyakukhuthaza ukuba uqhubeke usichazela izimvo zakho.

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azibakhuseli Ababuki ZIndwendwe abaneendawo zokuhlala ezikuAirbnb Travel, LLC, okanye Ababuki ZIndwendwe abaneedawo zokuhlala ezikwimimandla yaseTshayina naseJapan apho kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina , i-Inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseJapan, kunye neInshorensi Yokuzonwabisa yaseJapan. I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile.

  Ukhumbule ukuba zonke iimali zezinto ezikhuselwayo zichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho neminye imiqathango, iimeko nezinto ezingaqukwanga.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • IAirCover Yababuki Zindwendwe iquka i$1M eyi-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ne$1M eyi-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile

  • Ipolisi ebhatalela umonakalo ikhusela ukulahlekelwa yingeniso, umonakalo owenziwa zizilwanyana zasekhaya, ukucoca kugutyulwa nokungakumbi

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?