Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Iimpendulo zemimbuzo Yababuki Zindwendwe: Ezintsha KuMeyi ZeAirbnb

  Izihloko zezindlu zenu ziyabuya, kunye nezinye izinto ezihlaziyiweyo eziza kunceda.
  Ngu-Airbnb nge-10 Jun 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-18 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  • Sichazangezikhokelo ezitsha zokubhala izihloko zezindlu

  • Izihloko zendlu yakho ziza kuqalisa ukusebenza ukususela ngoJuni 30

  Nge-11 kaMeyi, sazise Ngezintsha KuMeyi ZeAirbnb 2022 ezinendlela entsha yokukhangela eyenziwe kucingwa Ngeendidi ezikuAirbnb. Ukususela ngoko, siqokelele izimvo Kubabuki Zindwendwe abaninzi Kwiziko Lentsapho, Iiklabhu Zababuki Zindwendwe, ii-imeyile neeklasi kunye Nequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe nezinye iinkokheli Zababuki Zindwendwe. Enkosi ngezimvo namacebiso enu axabisekileyo. Namhlanje, sifuna ukuchaza izinto esizenzayo ukuze siphendule izicelo zenu ezintathu eziphambili.

  Ukukwazi ukubhala esam isihloko sendlu yenye yeendlela ebendinokwenza ngayo indlu yam ibe phambili. Niza kuzibuyisela izihloko zendlu kwiziphumo zokukhangela?

  Ewe, siza kubuyisela izihloko zendlu ezibhalwe Ngumbuki Zindwendwe. Sifuna ukucacisa ukuba kutheni sizisusile size sinichazele ngenkqubo nexesha eliza kuthathwa ukuzibuyisela.

  Izihloko ezibhalwe ngababuki zindwendwe sazisusa ukuze senze iingcaciso ezifanayo kuAirbnb wonke ezenza kube lula ukuba iindwendwe zibuke zize zithelekise iindawo. Kwezinye iimeko, izihloko ezide zaziba yimigca emininzi okanye ziquke ii-emoji ezingenanto yakwenza nendlu. Ezi zinto zingafaniyo bezisenza ukukhangela kube nzima ibe ngamanye amaxesha bezisenza iindwendwe zingakonwabeli ukukhangela.

  Sazise nangeefoto ezinkulu ngakumbi zezindlu zenu, ezidla ngokuba yinto yokuqala iindwendwe ezidibana nayo kwindlu yakho. Loo nto iye yathetha ukuba kufuneka sinciphise inkcazelo evelayo ezantsi kweefoto kwiziphumo zokukhangela.

  Ezinto ezilungisiweyo: Nisichazele izinto ezininzi ngezinto ezitshintshiweyo, nasithumelela nezicelo ezininzi zokuba niphinde nikwazi ukuzibhalela izihloko zezindlu zenu. Siyaqonda ukuba kutheni nivakalelwa ngale ndlela ngale nto: Isihloko sendlu yakho yenye yezinto zokuqala iindwendwe eziyifundayo kwiziphumo zokukhangela, ibe lithuba lokubalaselisa ukuba yintoni eyenza indawo yakho ikhetheke.

  Namhlanje, ngoJuni 17, sipapashe izikhokelo ezitsha zokwenza izihloko zezindlu. Sicebisa ukuba unciphise isihloko sakho sibe ngoonobumba abayi-32, ubhale izihloko zakho usebenzisa oonobumba bezivakalisi ibe ungazisebenzisi ii-emoji okanye iimpawu. Okona kubalulekileyo, chaza ukuba yintoni eyenza indawo yakho yahluke kwezinye.

  Funda izikhokelo ezitsha

  Izihloko zendlu yakho ziza kuvela kwiziphumo zokukhangela zika-Airbnb ukuqala ngoJuni 30.

  Ndinexhala lokuba indlu yam ayifunyanwa lula kangako. Nabanye banayo le ngxaki?

  Zininzi izinto ezinokuchaphazela indlela eqhuba ngayo indlu, kuquka ixesha lonyaka neemeko zoqoqosho. Sifuna ukuchaza iindlela iindwendwe ezinamathuba okufumana ngazo indlu yakho nento esiyenzayo ukuze siyenze lula ngakumbi indlela ezibhukisha ngayo.

  Nangona iindwendwe ezininzi zikhangela Iindidi ezikuAirbnb ukuze zikhuthazeke zize zibhukishe, ezona zininzi kakhulu zisaqhubeka zibhukisha iindawo ngokufaka indawo yokuya ethile neentsuku zohambo kwindawo yokukhangela. Xa iindwendwe zifaka indawo yokuya, zisebenzisa ithebhu ethi “Zonke izindlu”—njengokuba bezikade zisenza—ukuze zibuke zonke iindawo ezifumanekayo kwingingqi ethile zize zibhukishe indlu ezifaneleyo. Ngoku sikhangela iindlela zokwenza ithebhu ethi “Zonke izindlu” ibonakale ngakumbi xa iindwendwe zikhangela indawo yokuya.

  Sijonga neendlela zokuhlaziya indlela ekubhukishwa ngayo kuquka indlela ezivela ngayo iindidi, indlela yokuphucula ngakumbi ukukhangela kwimephu nendlela yokuveza amanani ezimvo zakho. Siza kuqhubeka sisebenzisana nabacebisi Babuki Zindwendwe size sibuyele kuni ngoJulayi neenkcukacha ezingakumbi.

  Ndiyazithanda Iindidi ezikuAirbnb, kodwa ndingayibona njani ukuba ikoluphi udidi indlu yam? Ndingenza njani ukuba ndifuna ukuba khona nakolunye udidi?

  Iindidi ezikuAirbnb zingqokelela zeendawo ezisekelwe kwindlela ezilungiswe ngayo, ingingqi okanye ngokuba zikufuphi nento eyenziwayo kuhambo. Iindidi yindlela entsha yokubonisa izindlu ezahlukahlukeneyo ezikuAirbnb kuze kuncedwe neendwendwe zifumane iindawo ebezingazazi ukuba zikhona.

  Siqalise iindidi sikholelwa ukuba kuza kubakho udidi olufanele indlu nganye. Siyavuya xa sibona ukuba nizivuyela kakhulu iindidi ezintsha, into eye yaphawuleka xa beninikela amacebiso eendidi ezingakumbi—ukususela kwiindawo ezikhusela indalo ukuya kwizindlu ezilungele iintsapho, izindlu ezisedolophini neendawo ezilungele ukusebenzela ekhaya.

  Ukongezelela ekusebenzisaneni nentsapho Yababuki Zindwendwe ukuze kwenziwe inkqubo yeendidi ezintsha, sikhangela iindlela zokukuvumela ujonge ukuba indlu yakho ikweyiphi indidi. Siza kukupha iinkcukacha ezingakumbi kwiinyanga ezizayo.

  Okwangoku, unokwenza izinto eziliqela ukuqinisekisa ukuba indlu yakho iyaqukwa ukuze ifakwe kwiindidi. Qinisekisa ukuba iinkcukacha zendlu yakho zisexesheni, ziphelele kwaye zichanile. Ngaphezu koko, qinisekisa ukuba ufaka iifoto ezintle kwindlu yakho, kuba iifoto ezisemgangathweni yenye yezinto ezibalulekileyo ezifunekayo kwiindidi.

  Njengesiqhelo, siyakumema ukuba uchaze izimvo zakho okanye uthathe inxaxhebha Kwiklasi Yababuki Zindwendwe Kwiklabhu Yababuki Zindwendwe yengingqi yakho.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Sichazangezikhokelo ezitsha zokubhala izihloko zezindlu

  • Izihloko zendlu yakho ziza kuqalisa ukusebenza ukususela ngoJuni 30

  Airbnb
  10 Jun 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?