Dlulela kumxholo
Ukuncedisa kwiCOVID-19

Nceda iqhawe lifumane indawo

Nikela ukuze kubekho imali yeendawo zokuhlala abo basabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19 abatshotsha phambili. Sisebenza kunye nemibutho engenzi ngeniso ukuze siqinisekise ukuba iminikelo yakho iyafika kwabo bayidingayo.

Yonke isetyenziselwa ukunceda abo basabele kwikhwelo lokulwa i-coronavirus

Imali onikela ngayo iya kwimibutho engenzi ngeniso enceda abasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala kwikhwelo ukuze bafumane iindawo zokuhlala ezikufutshane nezigulana zabo okanye ezikude neentsapho zabo ukuze zikhuseleke.

UAirbnb wenza izixhobo zokunceda imibutho engenzi ngeniso ukuze kuncedwe abo basabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19

Senze inkqubo enceda imibutho engenzi ngeniso ifumane iindawo zokuhlala abasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus kuAirbnb. Xa incediswa nguwe, ingabhukisha iindawo zokuhlala abantu abangakumbi.
International Medical Corps
International Rescue Committee