Ilogo yeAirbnb.org
Ilogo yeAirbnb.org
Utata nomama bancumile, bephethe abantwana babo ababini epakini enemithi yesundu.

Ukuthetha ngezinto esiziphumezileyo

Ingxelo yethu yokuqala ngqa yezinto esiziphumezileyo ibonisa indlela esiye safunela ngayo abantu abangaphezu kwe-220 000 iindawo zokuhlala zongxamiseko.

Amandla entsapho

Ukususela ngo-2020, uAirbnb.org uye wavula amathuba okwabelana ngendawo, ngezinto eziluncedo, nangenkxaso ngamaxesha obunzima.

220 000+

Abantu abafudukileyo bafunyanelwa indawo yokuhlala okwexeshana

1 400 000

Iintsuku zokuhlala simahla, ngexesha longxamiseko

76 800

Abantu ababhalisele ukwamkela iindwendwe ngoAirbnb.org

Amabali ezinto eziphunyeziweyo

Kulo nyaka siye sasabela kwiinyikima eTürkiye naseSiriya, kwimililo yamahlathi eMaui, nakwiingxaki ezivelele abantu emhlabeni wonke.
Ingxelo yezinto eziphunyeziweyo (iPDF)
Indoda enentshebe emnyama nebhinqa elinxibe izipeksi bame phambi kodonga lwamatye, bencumele ikhamera.

Ibali likaZehra noSouhel

Abantu abanceda abanye abantu uZehra noSouhel babeka usuku lomtshato baza bafudukela kwikhaya labo lamaphupha eAntakya, eTürkiye. Emva koko uthotho lweenyikima ezinobukhulu obuyi-7+ lwatshabalalisa indlu yabo nezinto ebebezicebile zexesha elizayo. 

UZehra noSouhel bafumana indawo yokuhlala yokwexeshana ngoAirbnb.org. Le flethi yabenza baziva bengcono. UZehra uthi, “Yasinika indawo yokuzimamela size sicinge ngento elandelayo eza kwenzeka.” Le ndawo ka-Airbnb.org yabenza baba nayo nendawo yokuqhubeka nomsebenzi wabo nombutho ongenzi nzuzo iGOAL Global bexhasa abanye abantu abasinde kwinyikima.

Ibali likaZehra noSouhel

Abantu abanceda abanye abantu uZehra noSouhel babeka usuku lomtshato baza bafudukela kwikhaya labo lamaphupha eAntakya, eTürkiye. Emva koko uthotho lweenyikima ezinobukhulu obuyi-7+ lwatshabalalisa indlu yabo nezinto ebebezicebile zexesha elizayo. 

UZehra noSouhel bafumana indawo yokuhlala yokwexeshana ngoAirbnb.org. Le flethi yabenza baziva bengcono. UZehra uthi, “Yasinika indawo yokuzimamela size sicinge ngento elandelayo eza kwenzeka.” Le ndawo ka-Airbnb.org yabenza baba nayo nendawo yokuqhubeka nomsebenzi wabo nombutho ongenzi nzuzo iGOAL Global bexhasa abanye abantu abasinde kwinyikima.
Indoda eneenwele ezibotshelwe phezulu enxibe iimpahla eziluhlaza ihleli phezu kwamatye iyacingisisa ijonge ihlathi elifukufuku.

Ibali likaBenny

Abantu bamanye amazwe babesithi uBenny uliqhawe emva kokuba esindise ibhinqa elineminyaka eyi-88 nentombi yalo kwimililo yamahlathi eMaui. Kodwa ikhaya lakhe alikwazanga ukusindiswa emadangatyeni.

Abantu abasebenzela uAirbnb.org bancede uBenny wafumana indawo yokuhlala yokwexeshana. Uthi ukuba nendawo yokuhlala kwenza yena nabamelwane abakwiimeko ezifanayo bazinza nto leyo ababeyidinga ukuze baqalise ukwakha kwakhona ingingqi yabo. “Sinokuyilungiselela bhetele ingingqi yethu ukuba ibe kwindawo ekufuneka ibe kuyo ukuze sakhe ikhaya lethu kwakhona.”

UBenny ngomnye wabantu abaninzi abachatshazelwe yimililo abafumane indawo yokuhlala kwimeko yongxamiseko ngoAirbnb.org.

Ibali likaBenny

Abantu bamanye amazwe babesithi uBenny uliqhawe emva kokuba esindise ibhinqa elineminyaka eyi-88 nentombi yalo kwimililo yamahlathi eMaui. Kodwa ikhaya lakhe alikwazanga ukusindiswa emadangatyeni.

Abantu abasebenzela uAirbnb.org bancede uBenny wafumana indawo yokuhlala yokwexeshana. Uthi ukuba nendawo yokuhlala kwenza yena nabamelwane abakwiimeko ezifanayo bazinza nto leyo ababeyidinga ukuze baqalise ukwakha kwakhona ingingqi yabo. “Sinokuyilungiselela bhetele ingingqi yethu ukuba ibe kwindawo ekufuneka ibe kuyo ukuze sakhe ikhaya lethu kwakhona.”

UBenny ngomnye wabantu abaninzi abachatshazelwe yimililo abafumane indawo yokuhlala kwimeko yongxamiseko ngoAirbnb.org.

Xhasa umsebenzi wethu

Ngenxa yokuba uAirbnb ebhatala zonke iindleko zokusebenza zika-Airbnb.org, yonke imali enikelwayo isetyenziselwa ukubhatalela iindawo zokuhlala ngexesha longxamiseko ngoncedo lwemibutho engenzi ngeniso esisebenzisana nayo.
Nikela ngoku
Utata wenza ii-pancakes ngoxa unyana wakhe omncinci nentombi yakhe bedlala ecaleni kwakhe ekhitshini.

Enkosi

Kubabuki Zindwendwe baka-Airbnb.org, iinkampani abasebenzisana nazo nabantu abanikelayo ngenxa yegalelo labo.