Intsapho yethu eyakhiwe ngabantu abangafaniyo yenza u-Airbnb aphumelele

Eyona njongo yethu kukwakha iqonga elingakhethi mntu kubo bonke ababuki zindwendwe neendwendwe, ibe sisoloko sizama ukuphucula. 
Ukuqonda ucalucalulo nokuziva ungowalapha

Enye yeendlela ucalucalulo kukuqeqesha abantu ukuba baqaphele nomkhethe abawenza bengaziboni nokuba bayawenza. Ukuze sincede amalungu ethu aqonde ucalucalulo nomkhethe oluwubangelayo, siye senza le kiti yezixhobo ezihlolisisa umkhethe nezinye izinto eziphembelela abantu xa besenza izigqibo, ngelinye ixesha bengaziva nokuziva.

Ukuthatha inyathelo kunye

Inkqubo Ka-Airbnb imela inkqubela-phambili ngokusebenzisana nentsapho yethu esehlabathini jikelele. Kulapho ke sinikisa ngezixhobo zokufunda nezokumela izinto, siphakelane izimvo noongqondo-ngqondo abaphambili, sive neendaba ngemeko yokuhlala neendwendwe kwikhaya lakho neendlela zokuthatha amanyathelo.

Ukunceda ababuki zindwendwe bethu kubenza bazive bengabalapha

Ukuqondana kubalulekile ukuze kwakhiwe u-Airbnb owamkela wonke umntu nongakhethiyo. Eyethu Indawo Yoncedo ineempendulo zemibuzo yokwenene abanayo abantu ngepolisi yethu yokungacaluli.

Sifuna ukuva kuwe

Sikhuthazwa ludlamko esilubona Iziko Lentsapho yethu, apho ababuki zindwendwe bebaliselana amabali kwaye bephakelana ngezimvo, siyayithanda kakhulu loo nto kwaye isenza sifune ukwakha iwebhusayithi ebhetele. Balisa ngento ekwenzekeleyo nawe edibene nokunxibelelana kwabantu uqa uqalise ingxoxo.