AMABALI OKUBUKA IINDWENDWE

Indlela u-Dennis azibuka ngayo iindwendwe

U-Dennis ungumbuki zindwendwe e-London kuba oko kumnika inkululeko ayidingayo

U-Dennis ungumbuki zindwendwe e-London kuba oko kumnika inkululeko ayidingayo

Yintoni eyakwenza wafuna ukwamkela iindwendwe?

Ndandinondwendwe olwaluhlupha ngeyona ndlela. Yayingumfo ozilungeleyo kodwa yhoo! ukuhlala naye kwakundiz' entloko, ngoko emva kokuba emkile, umhlobo wam wandicebisa ngo-Airbnb, ndagqiba ke ukuba ndikhe ndimzame.

Ziintoni ezazikuxhalabisa ngaphambi kokuba uqalise ukwamkela iindwendwe?

Andisoze ndilibale mhla ndacinga ukuba “Yintoni le ndiyenzayo; ndiza kuthini ukuba ngumbulali lo ndimmema ukuba azokuhlala ekhayeni lam,” kanye ngobusuku obungaphambi kokufika kondwendwe lwam lokuqala. Yayingumfo onobubele nyhani owayevela e-Boston ehamba ngeentonga zokusimelela. Wayesisikhumbuzo esihle kum sokuba ndihlale ndikhumbula ukulandela amaphupha am.

Ulungiselela njani ukuze uqiniseke ukuba yonke into ihamba kakuhle xa iindwendwe zifika?

Ndihlala ndiyongeza kangangoko ndinako inkcazelo engendawo yasekuhlaleni, ndiqinisekise ukuba yonke into icocekile kwaye ibekwe ngendlela, nditsho nezinto ezincinci ezinjengokuqinisekisa ukuba ii-toilet paper zanele, kuba ndiyibonile indlela okuzixhalabisa ngayo iindwendwe oku.

Ngaba ukwamkela iindwendwe kuyitshintshile indlela ophila ngayo?

Hayi kangako, kuba ndiyenze i-Airbnb yaba yinxalenye yobomi bam yaye xa ndifuna ikhefu ndisuka nje ndilivale elo xesha kwikhalenda yam ye-Airbnb.

Yintoni eyona nto uyithandayo ngokuba ngumbuki zindwendwe?

Ukukhutshwa ziindwendwe zikuse kwisidlo sangokuhlwa.

Ngaba iSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sibalulekile kuwe?

Owu, ngaphandle kwamathandabuzo. Yenye yezinto ezandenza ndagqiba ekubeni ndijoyine i-Airbnb, kuba ndingathembela ngayo xa kukho umonakalo okanye iingxaki. Ndinefoto enkulu yemvumi eyaziwayo endiyithanda kakhulu; ndicinga ukuba ndineminyaka engaphezu kweyi-37 ndinayo, kwaye ukuba ingonakala, ndingakhathazeka ngeyona ndlela. Ngoko ukwazi ukuba ikhuselwe siSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo kuthuthuzela nyhani.

Yeyiphi eyona nto yakhe yakuvuyisa kakhulu njengombuki zindwendwe?

Ukwenza indlu yam ikhethwe ukuze ivele kwizibhengezo ze-Airbnb. Iyamangaza!

Amanye amabali okwamkela iindwendwe

Qalisa ukufaka indlu yakho

Qalisa ukufaka indlu yakho