Iindawo zokuhlala abatshotsha phambili zabasabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19

Ababuki zindwendwe banikezela ngeendawo zokuhlala koogqirha, oonesi nakubantu abasabele kuqala ekulweni i-coronavirus ezibenza babe kufutshane nomsebenzi wabo baze bakhuseleke bekude neentsapho zabo.

Ababuki zindwendwe banikezela ngeendawo zokuhlala koogqirha, oonesi nakubantu abasabele kuqala ekulweni i-coronavirus ezibenza babe kufutshane nomsebenzi wabo baze bakhuseleke bekude neentsapho zabo.

Iindlela abanokunceda ngayo ababuki zindwendwe

Ukuba unendawo enokusetyenziswa yonke, ungakhetha ukwamkela abasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus abakwindawo yakho. Siza kukunika uludwe lwezinto ekufuneka uzenze xa ucoca ukuze indawo yakho ilungele abo basabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus. Abantu abasabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus baza kuhlolwa ukuba bayafaneleka na ngaphambi kokuhlala ngakunye.

Iindlela abanokunceda ngayo ababuki zindwendwe

Ukuba unendawo enokusetyenziswa yonke, ungakhetha ukwamkela abasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus abakwindawo yakho. Siza kukunika uludwe lwezinto ekufuneka uzenze xa ucoca ukuze indawo yakho ilungele abo basabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus. Abantu abasabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus baza kuhlolwa ukuba bayafaneleka na ngaphambi kokuhlala ngakunye.

Ngaba ungumntu osabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19?

Ababuki zindwendwe banikezela ngeendawo zokuhlala simahla okanye ngesaphulelo kubantu abatshotsha phambili ekulweni iCOVID-19. Asizukuyitsala imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb kuzo zonke iindawo zokuhlala Abatshotsha Phambili.

Ukuze ubone indawo yokuhlala, kuza kufuneka uphendule imibuzo embalwa ukuze siqiniseke ukuba uyafaneleka. Xa ugqibile, uza kukwazi ukubona iindawo zokuhlala ezifumanekayo kwindawo yakho.

Ngaba ungumntu osabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19?

Ababuki zindwendwe banikezela ngeendawo zokuhlala simahla okanye ngesaphulelo kubantu abatshotsha phambili ekulweni iCOVID-19. Asizukuyitsala imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb kuzo zonke iindawo zokuhlala Abatshotsha Phambili.

Ukuze ubone indawo yokuhlala, kuza kufuneka uphendule imibuzo embalwa ukuze siqiniseke ukuba uyafaneleka. Xa ugqibile, uza kukwazi ukubona iindawo zokuhlala ezifumanekayo kwindawo yakho.

Ukugcina impilo yakho kuyeyona nto ibalulekileyo

Sifuna abantu bazive bekhululekile ukwamkela iindwendwe nokubhukisha iindawo zokuhlala ngeli xesha. Yiloo nto esenze sasebenzisana neengcali zezempilo ukuze senze uludwe lwezinto ekufuneka zenziwe xa kucocwa oluza kunceda ababuki zindwendwe balungiselele ukuhlala ngakunye.

Ukugcina impilo yakho kuyeyona nto ibalulekileyo

Sifuna abantu bazive bekhululekile ukwamkela iindwendwe nokubhukisha iindawo zokuhlala ngeli xesha. Yiloo nto esenze sasebenzisana neengcali zezempilo ukuze senze uludwe lwezinto ekufuneka zenziwe xa kucocwa oluza kunceda ababuki zindwendwe balungiselele ukuhlala ngakunye.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Fumana inkcazelo engakumbi ngale nkqubo okanye indlela yokwamkela abo basabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19.