Dlulela kumxholo

Fumana indawo yokuhlala abantu abasabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19

Iindawo zokuhlala abatshotsha phambili zilungiselelwe abo benza umsebenzi wokunceda ekulweni iCOVID-19.
Yintoni indawo yokuhlala abatshotsha phambili?
Ababuki zindwendwe abawabizi okanye bayawehlisa amaxabiso abo ukuze baxhase umsebenzi wabo basabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19 kwiindawo zabo. Ukuba uyafaneleka, uza kukwazi ukufikelela iindawo zokuhlala zasimahla nezinesaphulelo.
Ezi zindawo zokuhlala:
  • Abo basabele kuqala
  • Iingcali zezonyango
  • Abasebenzi bezempilo basekuhlaleni
Siza kuqinisekisa ukuba indawo yakho iyafaneleka na ukuba kwinkqubo.
Ungabhukisha indawo yokuhlala abatshotsha phambili ukuba:
  • Udinga ukuba kufutshane nendawo osebenza kuyo, kwingingqi yakho okanye kwindawo entsha osebenzela kuyo
  • Ungathanda ukuzihlalela wedwa ukuze ukhusele impilo yentsapho okanye abantu ohlala nabo, ibe awunayo iCOVID-19
Jonga ukuba uyafaneleka na
Kuza kufuneka uphendule imibuzo embalwa uze uqinisekise umsebenzi owenzayo. Sakuba siqhakamshelene nomqeshi wakho saza sayiqinisekisa inkcazelo yakho, siza kukumema ukuba ubhukishe indawo yokuhlala.